Privacy verklaring

Analytische-Therapie.nl, hierna te noemen Cindy Fornari, kan persoonsgegevens verwerken voor het gebruikmaken van Analytische Therapie of coaching, en/of omdat de gegevens door een mogelijke cliënt zelf worden ingevuld op het contactformulier. De contactgegevens worden verwerkt zodat Cindy Fornari contact kan opnemen telefonisch of schriftelijk. Als geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Cindy Fornari worden gegevens direct verwijderd, en anders worden ze verwerkt in het behandeldossier.

Behandeldossier

Voor een zorgvuldige behandeling is het noodzakelijk dat Cindy Fornari, als behandeld therapeut en coach, in overeenstemming met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) een dossier aanlegt. Het behandeldossier bevat aantekeningen over de situatie van uw gezondheid en informatie over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden indien van toepassing ook gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Cindy Fornari, na expliciete toestemming van de cliënt, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals de huisarts.

De gegevens uit het behandeldossier kunnen ook worden gebruikt:

  • om andere zorgverleners te informeren over bijvoorbeeld de start of afronding van de therapie of ingeval van doorverwijzing. Dit gebeurt overigens enkel met uw uitdrukkelijke toestemming;
  • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • voor de financiële administratie zoals het opmaken van de factuur.

Indien Cindy Fornari voor een andere reden gebruik wil maken van de gegevens van de cliënt, dan zal zij de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming vragen.

In het waarborgen van de privacy van de cliënt gaat Cindy Fornari zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens, en zorgt zij ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de cliëntgegevens. Als behandelend Analytisch Therapeut en coach heeft zij als enige toegang tot de gegevens in het cliëntdossier. Verder is Cindy Fornari gehouden aan het wettelijke beroepsgeheim en aan de beroepscode van Analytisch Therapeuten.

Bewaartermijn cliëntgegevens

Conform de WBGO worden de gegevens van de cliënt in het behandeldossier ten minste 20 jaar bewaard.

De zorgnota

Op de factuur die u na afloop van de sessie ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, waardoor de cliënt de consultkosten kan declareren bij de zorgverzekeraar. De gegevens betreffen: naam, adresgegevens, geboortedatum, datum van de behandeling, omschrijving van de behandeling (analytische therapie of coaching), de kosten van het consult.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website Analytische-Therapie.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiligen

De website Analytische-Therapie.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mocht de indruk bestaan dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Contact

Analytische-therapie.nl is een website van Cindy Fornari en is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27327199 Telefoon: 06 42093276
E-mailadres: